|verze pro tisk|

   

CO SE V JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH NAUČÍTE? ...

Orientační rozdělení učiva z gramatického hlediska.N Ě M Č I N A

I. stupeň - ZAČÁTEČNÍCI (podle SERR úroveň A1 - A2)*

Pravopis; výslovnost; základní společenské fráze při prvním setkání, pozdravy; člen určitý, neurčitý, nulový; zájmena osobní, ukazovací, přivlastňovací - skloňování; časování sloves pomocných, způsobových, slabých a silných - úvod; číslovky základní a řadové; základní početní úkony; podmiňovací způsob slovesa chtít; skloňování podstatných jmen; I. a II. stupeň přídavných jmen a příslovcí - vazby pro srovnávání; přímý a nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací a tázací; slovosled ve vedlejších větách; vedl. věty časové - úvod; souřadicí a podřadicí spojky; zápor ve větě - formy záporu; rozkazovací způsob; slovesa způsobová; vazba nur noch; složená slova; 2. pád vlastních jmen; názvy kontinentů, měst a zemí; směrové příslovce nach; určování množství; předložky se 3. a 4. pádem - úvod; splývání předložek se členem určitým; vyjádření poděkování; vazba es gibt; určování času; dny v týdnu, měsíce, denní a roční období; zdrobněliny; zeměpisná přídavná jména a jména obyvatel; podstatná jména látková; allein-selbst; zvratnost sloves; budoucí čas; záporná předpona un-; odlučitelné a neodlučitelné předpony; minulý čas slabých sloves - perfektum - úvod; barvy, rodina; dopravní prostředky; jídlo a pití; oděvy; písně; cvičení; společné testy.


II. stupeň - STŘEDNĚ POKROČILÍ (podle SERR úroveň A2 - B1)*

Shrnutí gramatiky I. stupně; prohloubení základní gramatiky - návaznost na stupeň N I. Préteritum, perfektum a plusquamperfektum pomocných, slabých, silných, způsobových a smíšených sloves - význam, použítí a tvorba; wie-was für ein; časové předložky seit, von, ab; skloňování přívlastkových přídavných jmen; infinitiv s zu po slovesech, přídavných a podstatných jménech; prostý infinitiv bez zu; číslovky násobné; podmiňovací způsob přítomný; II. a III. stupeň přídavných jmen a příslovcí - stupňování pravidelné a nepravidelné - vazby pro srovnávání; rozkaz a zdvořilé vybídnutí; spojky nemající vliv na slovosled; zájmenná příslovce; časové údaje; neurčitá zájmena; zpodstatnělá přídavná jména; skloňování po členu určitém, neurčitém a bez členu; vyjádření jeden z mnoha - einer, eine, eines; změna stavu; krácení vedlejších vět; osobní vazba slovesa scheinen; místní a směrová příslovce; vedlejší věty vztažné, podmínkové, časové, účelové; rody podstatných jmen; gern-froh; podmiňovací způsob sloves; vazba es gab; příčestí přítomné; porušování větného rámce; přehled tvarů silných sloves; slovesné vazby; poslechové cvičení; lidské tělo; společenské fráze; jídlo a pití; oděvy; volný čas a zábava; rostliny a zvířata; písně. Testy společné a individuální. Procvičování formou konverzačních scének.


III. stupeň - POKROČILÍ (podle SERR úroveň B1 - B2)*

Shrnutí gramatiky II. stupně; prohloubení základní gramatiky - návaznost na stupeň N II; konjunktiv perfekta a plusquamperfekta; futurum II; trpný rod; souvětí souřadné; podřadné; všechny typy vedlejší vět např.: vztažné, časové, důvodové; přípustkové; podmínkové; vedlejší věty uvozené spojkou dass; vedlejší věty účelové; způsobové; míra, hmotnost a množství po číslovkách; jména obyvatel; psaní formálních a neformálních pozdravů; vzory pro psaní vánočních, novoročních pozdravů, pozdravů k Velikonocům, gratulací k narozeninám, k zakončení studia, ke sňatku a narození dítěte; lidské tělo; poslechová cvičení; členové rodiny; přehled silných sloves a jejich tvary; vazby sloves; telefonování; písně; idiomy; různé tématické okruhy; testy společné a individuální. Procvičování formou konverzačních scének.IV. stupeň - SILNĚ POKROČILÍ (kvůli obtížnosti a znalosti metody pouze pro absolventy III. stupně)

(podle SERR úroveň B2 - C1)*

Celkové shrnutí a prohloubení gramatiky I., II., a III. stupně. Nepřímá řeč; futurum II; přací, zvolací věty. Procvičování - konverzační scénky a testy. Poslechová cvičení. "Malá státní zkouška" (vše co je třeba například ke zkoušce z NJ v rámci konkurzního řízení nebo prokázání jazykových schopností pro studium nebo práci v zahraničí.). Celkové dokončení základního gramatického bloku..
Poznámka: Od zahájení naší spolupráce se zahraničními školami, odjíždí naši absolventi studovat jazyk do ciziny již po absolvování našeho 3. stupně. Proto náš 4. jazykový stupeň otevíráme jen na přání ucelených skupin (2 - 3 x ročně).

* Společný evropský referenční rámec je dokument Rady Evropy pro Evropské jazykové portfolio.A N G L I Č T I N A

I. stupeň - ZAČÁTEČNÍCI (podle SERR úroveň A1 - A2)*

Spelování; pozdravy; slovosled; množné číslo; určování času; číslovky základní a řadové; přítomný čas prostý a průběhový; skloňování a časování; budoucnost po when a if; otázka - zápor; rozkazovací způsob; zájmena osobní, tázací, ukazovací; předmětový tvar os. zájmen; způsobová slovesa; předložky; not yet-still; some-any; already-yet; výrazy množství many-much; zástupné one-ones; make-do; složeniny s any; zvratné self; gerundium; dny v týdnu; měsíce v roce; roční období; rodina; barvy; profese; písně a říkanky s anglickými texty; lidské tělo-úvod; společenské fráze-úvod. Cvičení. Testy společné a individuální.


II. stupeň - STŘEDNĚ POKROČILÍ (podle SERR úroveň A2 - B1)*

Shrnutí a prohloubení gramatiky I. a II. stupně. Předpřítomný čas prostý, průběhový; minulý čas - další rozšíření; nepravidelná slovesa; souslednost časů; podmiňovací způsob minulý; podmínkové věty v minulosti; přací, zvolací věty; způsobová slovesa s minulým infinitivem; frázová slovesa; idiomy; krátký úvod do obchodní angličtiny - obchodní dopis. Procvičování - konverzační scénky a testy, zpěv.


III. stupeň - POKROČILÍ (podle SERR úroveň B1 - B2)*

Obsah učiva A III ...IV. stupeň - SILNĚ POKROČILÍ (kvůli obtížnosti a znalosti metody pouze pro absolventy III. stupně)

(podle SERR úroveň B2 - C1)*

Celkové shrnutí a prohloubení gramatiky I., II. a III. stupně. Důraz na osvojení frází, idiomatických vyjádření a frázových sloves; reálie; některé rozdíly BE/AE; užitečné výrazy konverzačního zaměření; běžné dorozumění na cestách. Procvičování - konverzační scénky a testy. Písně a poslechová cvičení. Celkové dokončení základního gramatického bloku.
Poznámka: Od zahájení naší spolupráce se zahraničními školami, odjíždí naši absolventi studovat jazyk do ciziny již po absolvování našeho 3. stupně. Proto náš 4. jazykový stupeň otevíráme jen na přání ucelených skupin (2 - 3 x ročně).

* Společný evropský referenční rámec je dokument Rady Evropy pro Evropské jazykové portfolio.    | nahoru |


Pro Agenturu Resyl® vytvořil: schmidt.radek@seznam.cz       Brainschool® 2003