|verze pro tisk|

   

ANGLIČTINA - testy ...

Jak se správně zařadit do odpovídajícího stupně jazykového kurzu ?

O správném zařazení rozhodujete na základě následujících testů Vy sami.
Proto si, prosím, pozorně přečtěte následující pokyny:


I. stupeň - začátečníci

Do prvního stupně patří lidé s nulovými znalostmi nebo takzvaní „věční začátečníci“ (ti, kteří se  již několikrát pokoušeli jazyk učit a z nějakého důvodu po několika lekcích přestali). Také sem patří ti, kteří mají větší problémy s testem pro zařazení do II. stupně, to znamená, když sami cítíte, že Vaše znalosti základů jazyka mají vážné mezery. Potom je lepší si v jazyce „uklidit“ a zařadit se raději do nižšího stupně.

Orientační rozdělení učiva z gramatického hlediska (ANGLIČTINA ...)


II. stupeň – středně pokročilí

Do druhého stupně se mohou směle zařadit lidé, kteří jsou si jisti svými základními znalostmi jazyka. To znamená, že jste zvládli náš test pro zařazení do A II. Ale ani bezchybné absolvování našeho testu neznamená, že jste na A II dobře připraveni, protože žádný test, kde je několik desítek otázek, Vám neukáže pravý stav Vašich znalostí a kromě toho se na testu přesvědčíte pouze o svých pasivních znalostech. Svými znalostmi si musíte být skutečně jisti. Je třeba, abyste si vzali jakoukoliv cvičebnici nebo učebnici anglického ( německého ) jazyka a dobře si na cvičeních procvičili všechny gramatické jevy z našeho I. stupně pro začátečníky. Dbejte prosím na to, abyste gramatiku, základní slovní zásobu a frazeologii (které jsou téměř shodné ve všech učebnicích a cvičebnicích, které jsou u nás na trhu – nejjednodušší bývají učebnice pro samouky ) ovládali nejen teoreticky, ale také aktivně prakticky, tzn., že jste schopni s menšími chybami mluvit, tvořit vlastní věty, dobře číst.       

Orientační rozdělení učiva z gramatického hlediska (ANGLIČTINA ...)


III. stupeň - pokročilí

Do třetího stupně patří lidé s dobrou znalostí jazyka a základní gramatiky pro středně pokročilé, s dobrou výslovností a schopností porozumět cizinci. Samozřejmě dokážete sami, i když někdy s chybami, tvořit vlastní věty. V této úrovni jazyka už máte za sebou jistě i zkušenosti s konverzací s cizinci. Ujistěte se o svých znalostech tím, že provedete náš test pro III. stupeň.

Orientační rozdělení učiva z gramatického hlediska (ANGLIČTINA ...)


IV. stupeň – silně pokročilí

Tento stupeň je určen pouze absolventům našeho III. stupně, proto pro tento stupeň neuvádíme test. IV. stupeň je poměrně náročný, Vaše znalosti musí být na velmi dobré úrovni a my si touto úrovní musíme být jistí.


Orientační rozdělení učiva z gramatického hlediska (ANGLIČTINA ...)
TEST PRO ZAŘAZENÍ DO ANGLIČTINY II

Připravili jsme pro vás dva testy. záleží na vás, kolik času chcete testu věnovat.

TEST 1 – je pouze orientační, časově nenáročný (test najdete níže)
TEST 2 – je časově náročnější a je velmi podrobným průřezem celým I. stupněm (Pdf, 54 kB)A. Doplňte správný tvar slovesa TO BE:

1. What ........... their names? I don´t know, they .......................... my friends (nejsou).

2. How .......... he? Here ................ his parents, ask them.

3. She ........................... a very good teacher (neni). ............. I right?


B. Doplňte správný tvar slovesa TO HAVE:

4. Where are the matches? ................. we got any?

5. She understands everything. She .............. no questions.

6. ................. they got any brothers? No, they ................................. got any.


C. Doplňte vazbu THERE IS / ARE ve správném tvaru:

7. .......... there any milk in my coffee?

8. There ............................................ any good films on television tonight.

9. .......... there any money on the table in the kitchen?


D. Doplňte SOME / ANY, popř. jejich složeniny SOMETHING / ANYTHING,
a NO-ONE / NOBODY:


10. Excuse me, can I ask you .............................? Where can I buy a map of Prague?

11. Are there ............. eggs in the fridge?

12. Daddy, may I have .............. sweets?

13. I can do ............................... for you because I love you so much (cokoli).

14. There are .............. big trees in our garden.

15. We must find more information about him. He is so interesting and ....................................... knows anything about him.


E. Doplňte do vět správný tvar pomocného slovesa DO / DOES:

16. .............. his daughter play the piano? No, she ........................................... .

17. They ............................................. want to go to the restaurant tonight.
They have something else to do.

18. "What ........... you do, Jane?" "I am a doctor."

19. I .......................................... like smoking because it is very dangerous.
What about you?


F. Doplňte správnou předložku BY / ON / AT / IN:

20. I never travel .............. tube.

21. Where is the book? There, ........ the book-case.

22. Czech trains are never ............ time. They are always late.

23. What time does he usually get up? ........ seven.

24. The English course starts ............. 7th January and ends sometime ........ April.


G. Doplňte správné příslovce STILL / YET / ALREADY:

25. I am hungry. Is dinner ready .............?

26. Is your sister in ............? No, she is .............. abroad.

27. Is he .............. 17? No, he is 18 ...................... .


H. Doplňte správný tvar rozkazovacího způsobu:

28. You know very well that we both do not like this programme. ....... talk about it (Nemluvme o tom.).

29. Peter, please, ........... quiet (Buď potichu.). I can´t hear a word.

30. ............................................ hurry (Nespěchejte!)!
There is time enough and I can´t walk as quickly as you.
ANGLIČTINA II - KEY TO THE PLACEMENT TEST:

A 1. ARE ; AREN´T
(ARE NOT)
2. IS; ARE
3. ISN´T (IS NOT); AM
D 10. SOMETHING
11. ANY
12. SOME
13. ANYTHING
14. SOME
15. NOBODY/NO-ONE
F 20. BY
21. ON
22. ON
23. AT
24. ON; IN
B 4. HAVE
5. HAS
6. HAVE; HAVEN´T
(HAVE NOT)
G 25. YET
26. YET; STILL
27. STILL; ALREADY
C 7. IS
8. AREN´T (ARE NOT)
9. IS
E 16. DOES; DOESN´T
(DOES NOT)
17. DON´T (DO NOT)
18. DO
19. I DON´T (DO NOT)
H 28. LET´S NOT = LET US NOT
(DON´T LET´S =DO NOT LET US)
29. BE
30. DON´T (DO NOT)

Vyhodnocení:

Za každou správně zodpovězenou otázku získáváte 1 bod.
Plný počet bodů je 30.
Pokud jste test vyplnili bezchybně a ani slovní zásoba Vám nedělala problémy, gratulujeme, skvělý výkon. Potom jste dobře zvládli základy jazyka a jste správní adepti pro danou úroveň našeho kurzu – A II.
S radostí uvítáme i ty, kteří pochybili v 5 bodech. Rovněž výborný výkon.
Pokud jste nesprávně odpověděli na 10 otázek, slovní zásoba Vám nedělá větší potíže přesto máte pocit, že byste přece jen chtěli absolvovat daný stupeň kurzu, i to je možné. Samozřejmě před Vámi dveře nezavřeme, nicméně doporučujeme si ještě před nástupem do kurzu poctivě zopakovat gramatické základy.
ALE, pokud si opravdu nejste jisti svými znalostmi základů jazyka a v testu máte více chybných odpovědí a dokonce většině vět ani nerozumíte, potom Vám doporučujeme zařadit se raději do prvního stupně – A I. Tam si v jazyce dokonale “uklidíte”, kurz budete absolvovat v pohodě, protože už přece jen nějaké znalosti máte a teprve po dokonalém zvládnutí základů se znovu přihlásíte ke studiu na vyšší úrovni. Přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na Vás!
TEST PRO ZAŘAZENÍ DO ANGLIČTINY III

Připravili jsme pro vás dva testy. záleží na vás, kolik času chcete testu věnovat.

TEST 1 – je pouze orientační, časově nenáročný (test najdete níže)
TEST 2 – je časově náročnější a je velmi podrobným průřezem celým II. stupněm (Pdf, 50 kB)


A. Z následujících vět vytvořte souvětí pomocí účelového infinitivu:

1. She goes to the library every Monday. She wants to borrow some new books.
.................................................
.................................................

2. He had to sell his car. He had to pay a bill.
.......................................

3. He is driving his car but cant stop. He wants to smoke.
.......................................


B. Z následujících slovních spojení vytvořte přivlastňovací pád:

4. Max-room .......................

5. Women-clothes ......................

6. Today-lesson .......................

7. Students-books ......................

8. Twenty minutes-break ....................

9. Title-book ..........................

10. Dog-name ..........................


C. Slovesa v závorce použijte ve správném čase (přítomný prostý, přítomný průběhový, budoucí prostý, vazby VAZBY TO BE GOING TO):

11. The moon ..... round the world. (go)

12. Waiter: What ........... to drink? (you/ have)

13. I .......... with some friends until I find a flat. (live)

14. Look at those clouds! It ............ (rain)

15. I usually .... to the cinema at the weekend. (go)

16. Theres a strong draught here. I think I ............ the window. (close)

17. Where are Jane and Maria? They are in the sitting room, they ...... ......... a film. (watch)


D. Přídavná jména v závorce doplňte do vět ve správném tvaru:

18. Yesterday was ............ day of the year. (hot)

19. My wife is much ........ than yours. (happy)

20. Whats ............... meal youve ever had? (delicious)

21. Do you feel ...... now? (good) Yes, its not as bad as it was a minute ago.


E. Slovesa v závorce použijte ve správném čase (minulý prostý, minulý průběhový, předpřítomný prostý, předpřítomný průběhový, předminulý prostý, předminulý průběhový):

22. The doorbell ...... (ring) while John ................ (have a shower).

23. The doctor ........... (listen to) my chest and .... (feel) my
forehead.

24. She ...... (tell) me her name after ........... (ask) her twice.

25. .......... (you/go) out last night or ............... (your wife/be) too tired?

26. Are you feeling ill? Yes, I ................... (feel) ill since I ......... (get up).


F. Reagujte na záporné a kladné věty podle vzoru:
Vzor: He felt ill yesterday. ONA TAKÉ. So did she.
I wont be able to play tennis tomorrow. ANI MY NE. Neither will we.


27. He doesnt mind. Ani oni ne. .......................

28. You must meet her. On také. ......................

29. Paul had already gone home. Já také. ..................

30. We wouldnt smoke. Ani ty ne. .....................


G. Převeďte následující věty do trpného rodu:

31. We must do something for the kids.
.......................................

32. The cleaning lady is cleaning our classroom.
.......................................


H. Doplňte podle kontextu odpovídající modální sloveso ve správném tvaru:

33. I ..... hear you! Speak up!

34. You ...... keep it a secret. You ......... tell anyone.

35. Im not sure whether I can lend you any money. I .............. /........ have enough.

36. Im not working tomorrow, so I ............../......... get up early.


CH. Převeďte přímou řeč na nepřímou:

37. Ann: Ive never been to Canada.
Ann said (that) ...............................

38. Tom: Will you marry me?
Tom asked if ................................

39. Jack: She is the robber!
Jack shouted (that) ..............................
ANGLIČTINA III - KEY TO THE PLACEMENT TEST:

A 1. SHE GOES TO THE LIBRARY EVERY MONDAY TO BORROW SOME NEW BOOKS.
2. HE HAD TO SELL HIS CAR TO PAY A BILL.
3. HE IS DRIVING HIS CAR BUT CANT STOP TO SMOKE.
D 18. THE HOTTEST
19. HAPPIER
20. THE MOST DELICIOUS
21. BETTER
G 31. SOMETHING MUST BE DONE FOR THE KIDS.
32. OUR CLASSROOM IS BEING CLEANED (BY THE CLEANING LADY).
B 4. MAXS ROOM
5. WOMENS CLOTHES
6. TODAYS LESSON
7. STUDENTS BOOKS
8. TWENTY MINUTES BREAK
9. THE TITLE OF THE BOOK
10. DOGS NAME
E 22. RANG … WAS HAVING A SHOWER
23. LISTENED TO … FELT
24. TOLD … I HAD ASKED
25. DID YOU GO … WAS YOUR WIFE
26. I HAVE BEEN FEELING …I GOT UP
H 33. I CANT
34. MUST … MUSTN´T
35. I MAY NOT/ MIGHT NOT
36. I DONT HAVE TO/NEEDNT
C 11. GOES
12. WILL YOU HAVE
13. I AM LIVING
14. IS GOING TO RAIN
15. GO
16. I WILL CLOSE
17. ARE WATCHING
F 27. NEITHER DO THEY.
28. SO MUST HE.
29. SO HAD I.
30. NEITHER WOULD YOU.
CH 37. Ann said (that) SHE HAD NEVER BEEN TO CANADA.
38. Tom asked if I WOULD MARRY HIM.
39. Jack shouted (that) SHE WAS THE ROBBER.

Vyhodnocení:

Za každou správně zodpovězenou otázku získáváte 1 bod.
Plný počet bodů je 39.

Pokud jste test vyplnili bezchybně a ani Vás nepřekvapila slovní zásoba, gratulujeme, skvělý výkon. Potom jste přímo předurčeni pro danou úroveň našeho kurzu – A III, který jistě absolvujete v plné pohodě a kde se můžete plně soustředit na nové poznatky.
S radostí uvítáme i ty, kteří pochybili v 7 bodech. Rovněž výborný výkon.
Pokud jste nesprávně odpověděli na 13 otázek, a máte pocit, že byste přece jen chtěli absolvovat daný stupeň kurzu, i to je možné. Samozřejmě před Vámi dveře nezavřeme, nicméně doporučujeme, abyste si ještě před nástupem do kurzu poctivě onu ožehavou problematiku řádně zopakovali.
Máte-li však více chybných odpovědí a nedostatečnou slovní zásobu, potom bude rozumnější, když se raději přihlásíte do A II.
Přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na Vás!    | nahoru |


Pro Agenturu Resyl® vytvořil: schmidt.radek@seznam.cz       Brainschool® 2003