|verze pro tisk|

   


Jaké výukové materiály si po jednom týdnu intenzivní výuky odvezete s sebou domů k domácímu samostudiu?


1. Pro každý stupeň jazyka (např. A I) 20 lekcí. Tato základní textová část obsahuje praktické a živé dialogy z každodenních a běžných situací (současná moderní angličtina a němčina).

2. Samozřejmou součástí učebních materiálů je CD se všemi lekcemi, které jsou namluveny rodilými mluvčími - herci. (Pro samostudium během kurzu mají účastníci k dispozici pracovní CD nebo MC, proto je nutné přivézt si na kurz discman.)

3. Gramatika - ke každé lekci písemný výklad gramatických jevů. Gramatika se vysvětluje na příkladech jednotlivých vět z lekce, v nichž je přirozeně zabudovaná.

4. Cvičebnice "šitá na míru".

5. Další doplňující výukové materiály zaměřené na procvičování probírané látky a doplnění slovní zásoby (říkanky, písně, poslechová cvičení; spousta tématických celků rozdělených do všech 4 stupňů - rodina, počasí, oděvy, jídlo a pití, volný čas a zábava, zvířata, rostliny, zdravotní péče, telefonování, psaní dopisů soukromých i úředních, lidské tělo, atd.).


UCELENÝ VÝUKOVÝ SYSTÉM OBSAHUJE PRO VŠECHNY 4 STUPNĚ 80 LEKCÍ S DOPLŇUJÍCÍMI MATERIÁLY A GRAMATIKU CELKOVĚ NA 200 STRANÁCH + DALŠÍ AKTIVITY (TESTY, ...).


Na konci kurzu rovněž dostává každý účastník OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu.Ukázka výukových materiálů ...


Jedna lekce obsahuje :

2 stránky základní textové časti s vysvětlením slovíček a cvičením (jedna strana s textem v mateřštině, druhá strana s identickým textem v cizím jazyce);
l stránku s dalšími cvičeními;
l stránku dekódování cizojazyčného textu s výslovností (I. stupeň); společenské fráze (II. stupeň); idiomy (III. stupeň); testy a tématickou slovní zásobu (IV. stupeň)OBSAH GRAMATIKY PRO ANGLIČTINU III

Souhrn gramatiky I. a II. stupně
Záporná otázka
Infinitiv vyjadřující účel
Přivlastňovací pád
Násobné číslovky
(Nějaký) jiný, další
Ten druhý, ti druzí
Either - or, neither - nor
So do I
Neither do I
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Vztažná zájmena
Vyplňovací slovíčka
True - truth
Nevadí, na tom nezáleží
Různé způsoby nabídek, návrhů a odpovědí
Poděkování a odpověď
Způsobová slovesa
Must, may, might
Rozdíl - I must - I have to
To get
Tenses
Tvary s -ing
Gerundium
Vyjádření budoucnosti - přehled
Minulý čas prostý
Minulý čas průběhový
Předpřítomný čas
Předminulý čas
Souslednost časů
Emotions, moods
Trpný rod
Přítomný podmiňovací způsob
Minulý podmiňovací způsob
Porovnání použití minulého času průběhového a minulého času prostého
Budoucí čas průběhový
Předpřítomný čas prostý
Předpřítomný čas průběhový
Předminulý čas jednoduchý
Předminulý čas průběhový
Gerundium
Slovesa, která běžně nemají průběhovou formu
Vazba to be worth
Zvratná zájmena
Přídavná jména končící na -ing a -ed
Zvolací věty
Záporné otázky
Podmínkové věty
Should - přítomný podmiňovací způsob
Should - minulý podmiňovací způsob
Ought to
Could (not) + sloveso; could (not) have + příč. trp.
Názvy zemí, zeměpisná příd. jména, názvy jazyků
Názvy obyvatel, národů
Věty s přechodníky
Časové předložky until/by
Časové předložky since/for
Vazba used to + sloveso
Osobní vazba slovesa to seem
Nepřímá řeč
Tázací dovětky
...not ... either
Arrive in/arrive at
Food
Free time and entertainment
Writting letters
Vzory pro psaní vánočních, novoročních a velikonočních pozdravů, gratulací k narozeninám, k ukončení studia, ke sňatku a narození dítěte
Telefonování
Songs
Poslechové cvičení
Lidské tělo
Přehled nepravidelných sloves a jejich tvarů
Řešení cvičení + testů
Program pro samostudium během intenzivního kurzu
Literatura
Program pro domácí samostudium
strana
2 - 5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
9
9
10
10
10
10
11
12
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
22
22
23
24
24
27
28
29
31
33
35
35
36
37
37
38

39-40
40
41

42
43
44
44
46
47
48
51
52
52
53
54-55
56

57
58
59-63
64-65
66-67
68-73
74-75
76
77
78

Rozsah učiva pro 3. stupeň intenzivního kurzu angličtiny


ukazka01.gif (38174 bytes) ukazka02.gif (42293 bytes)
Ukázka z gramatického vysvětlení - A III    | nahoru |


Pro Agenturu Resyl® vytvořil: schmidt.radek@seznam.cz       Brainschool® 2003