|verze pro tisk|

   

Tento typ kurzu je hlavní náplní naší činnosti. Výuka probíhá celoročně.

Co je vlastně jinak než ve škole?

Systém výuky BRAINfriendly SCHOOL® - metoda AVGS = způsob výuky, který respektuje přirozené funkce mozku a tím několikanásobně zrychluje celý učební proces

Systém výuky BRAINfriendly SCHOOL® - metoda AVGS (audio - vizuální - globálně - strukturální) je moderní způsob výuky jazyků, který vychází z vědeckých poznatků o lidském mozku, z pedagogiky a psychologie. Do tohoto systému jsou zahrnuty všechny podstatné a účinné prvky z nejrozšířenějších a úspěšných alternativních metod, jako jsou sugestopedie - superlearning, Stanislavského metoda učení se vlastním prožitkem, muzikoterapie (určité hudební pozadí upevňuje vědomosti v paměti), učení se v alfa stavu (navození uvolněného, pohodového stavu) a používání učebních přístrojů typu Brainmost se speciálními kostními sluchátky (memorysizery), které nám z větší části nahrazují nezbytný dril. Alternativní učební metody tohoto směru se také nazývají tvořivé učení, globální učení, škola hrou. U všech jde jen o jedno: snaží se o přímé zapojení smyslů do výuky - čím více, tím lépe. Není to ovšem nic nového, protože z větší části jsou to Komenského představy o učení. Moderní pedagogika v přímé závislosti na výzkumu mozku přináší stále nové poznatky. Je prokázáno, že člověk běžně využívá jen malé procento své mozkové kapacity. Duševní činnost je obvykle blokována stresem, strachem a nervozitou. Při úplném tělesném a psychickém uvolnění pracuje však mozek mnohem lépe: zvyšuje se koncentrace a výkon paměti. Určité fáze výuky probíhají ve stavu příjemného uvolnění, kdy je paměť připravena na soustředění a tím může úspěšně registrovat a archivovat nové informace.

Ucelený systém výuky BRAINfriendly SCHOOL®  zahrnuje všechny znalostní úrovně - od začátečníků až po silně pokročilé.

V cizině potom navazujeme v našich partnerských školách na vyšší úroveň studia (8 jazykových úrovní).


Učebna Učebna Učebna

Učebna musí být příjemným a klidným místem, které vytváří bezpečné, stimulující prostředí pro učení. Nemá nic společného s klasickou třídou, vyvoláváním k tabuli a strachem. Pro Váš komfort je vhodné volné oblečení a přezůvky. Skupinu tvoří 7 - 10 osob.

Na těchto fotografiích je učebna v hotelu Happy Star, Znojmo-Hnanice, NP Podyjí, která je speciálně upravena pro potřeby výuky metodou AVGS.

Učebna Učebna

Špičkově vybavená učebna v hotelu Repiská, Demänovská Dolina-Jasná, Nízké Tatry.Proč nestudovat jazyky přirozeně a proto rychle a příjemně?

Přirozené učení je multisenzorické, tzn., že využívá skutečnosti, že dlouhodobá paměť je založena na řetězci odkazů. Čím více smyslů je při vnímání informací zapojeno, tím snazší je její uložení a vyvolání.


image3.jpg (10405 bytes)

Naši klienti na fotografii vypadají, že spí. Ale omyl! Tělo je sice uloženo ke spánku, ale mysl je v této fázi naopak naprosto bdělá, čilá a soustředěná.
V příjemném relaxovaném stavu probíhají tři fáze výuky (mezi nimi probíhají i jiné aktivní fáze):

1. Uvolnění na začátku každé lekce, především pomocí jednoduchých relaxačních technik a hudby.

2. Je-li tělo v maximální pohodě a mysl je odpočatá a bystrá, následuje zapamatování si celého textu v mateřském jazyce. V relaxovaném stavu jsme maximálně koncentrovaní a naše paměť je schopna pojmout daleko větší objem informací, než při běžném způsobu výuky.

3. Mnohonásobný opakovaný poslech pomocí techniky Brainmost a speciálních kostních sluchátek nám vědomým i podvědomým poslechem uloží do paměti tentýž text v cizím jazyce.
Proč se neučit s humorem? Vždyť smích je ta nejlepší relaxace.

pict02.jpg (8893 bytes)

Zvláště je-li vědecky dokázáno, že člověk si nejlépe a nejdéle zapamatuje hlouposti. Proto je každá lekce humorně laděný příběh. A když se ve skupině sejdou lidé, kteří s sebou přinesou dobrou náladu, může se Vám stát, že odložíte svůj oficiální, dospělý a ustaraný obličej a zase se na chvíli stanete bezstarostnými veselými dětmi, které se dokáží smát každé maličkosti. A protože jsou ničím nezatížené, dokáží se i obdivuhodně rychle učit.
Tato momentka PhDr. Kocourka hovoří sama za sebe. Jeho reference ...
Opakovaný poslech cizojazyčného textu pomocí kostního sluchátka (probíhá aktivně i pasivně). Učební materiály jsou profesionálně namluveny cizinci - herci. Přirozenou součástí našich kurzů je moderní audiotechnika, která umožňuje kvalitní poslech.

Ing. Uličný z HBP, a.s. Prievidza. Jeho reference ...
Ing. Daniš z Vetropacku Nemšová. Jeho reference ...


Naše zkušenosti dokazují, že vědomosti získané v relaxovaném stavu přecházejí rovnou do dlouhodobé paměti a jsou trvalé.
Při získávání nových znalostí a dovedností hraje velmi důležitou roli dostatečný odpočinek, střídání aktivity a pasivity, kolektivní práce v radostné, hravé a přátelské atmostéře.


pict61.jpg (8557 bytes)


V učebně je vytvořeno příjemné prostředí pro optimální uvolnění a pohodu účastníků. Výuka probíhá v malých skupinách (7 - 10 osob) a to umožňuje lektorce sledovat zapojení každého jednotlivce a zároveň využívat výhod kolektivní práce.


Způsob výuky BRAINfriendly SCHOOL® věnuje velkou pozornost udržení optimálního stavu mysli a má prokazatelné psychorelaxační účinky, což se rovná lepší efektivitě učení.


Respektujeme všechny paměťové typy a jejich kombinace (vizuální, sluchový i motorický). Proto prezentujeme učivo mnohotvárným způsobem. Při výuce se využívají různé relaxační techniky, které každý zná ze svého běžného života: dechová cvičení, imaginace, zpěv, relaxace s hudbou, ... Celá výuka je jak ve fázích aktivity, tak při uvolnění provázena tichou, klidnou hudbou, která pozitivním způsobem ovlivňuje mozkovou činnost. Jednoduchými relaxačními technikami každý účastník sám vědomě usměrňujeme stav své mysli. To nám umožní, abychom pomocí nízkofrekvenčního stavu mozku (alfa vlny) zvýšili okruh našeho uvědomění a duševního potenciálu. Zapojujeme a harmonizujeme funkci obou mozkových hemisfér a tím zvyšujeme využití kapacity mozku.
U nás se nemusíte obávat žádné manipulace, hypnózy, psychowalkmanů a podobně. Nic takového zásadně nepoužíváme. Učení se odehrává naprosto přirozeným jednoduchým způsobem, kdy máte nad vším vždy plnou kontrolu.Ukázka výukových materiálů ...NEZKOUŠÍ SE, NEBIFLUJE, A PŘESTO TO JDE . . .

Systém výuky BRAINfriendly SCHOOL® se nezaměřuje pouze na obsah, ale všímá si psychického rozpoložení všech účastníků. Příjemná atmosféra, smích, hravost, osobnost lektora, to vše hraje důležitou roli.

Gramatika je zpracována systematickým způsobem, provázaně s textem. Ačkoli účastníci během výuky plynule vstřebávají gramatická pravidla (která jsou přirozeně zabudována v každé větě), považujeme za důležité porozumět struktuře cizího jazyka. Jednoduchou formou Vás lektorka seznámí s nezbytnými gramatickými jevy. Aktivity nejrůznějšího druhu Vám pomohou získat jistotu v jejich praktickém používání. Učitel má úplně jinou roli než ve škole a zachází s Vámi jako v bavlnce.


IMAGE9.jpg IMAGE9.jpg

Lektorka němčiny Jarmila Schmidtová

Lektorka angličtiny Mgr. Tatiana Mošková

image8.jpg (8841 bytes) image10.jpg (8561 bytes)

Aktivní procvičování probírané látky.

Společné procvičování výslovnosti. Co nejčastějším poslechem nahrávek rodilých mluvčích simulujeme cizojazyčné prostředí. Je nezbytné již od samotného počátku vstřebávat autentickou výslovnost, plynulost a rytmus řeči s její melodií a získávat tak cit pro vlastní správnou výslovnost.Příprava na výuku

pict07.jpg (9335 bytes) pict08.jpg (8071 bytes)
pict09.jpg (8474 bytes) pict10.jpg (7392 bytes)

Samostudium - domácí úkoly, vypracovávání společných testů a příprava na scénky v cizím jazyce.Volný čas - odpočíváme

pict11.jpg (9180 bytes) pict12.jpg (7862 bytes)
pict13.jpg (9240 bytes) pict14.jpg (9119 bytes)
pict13.jpg (9240 bytes) pict14.jpg (9119 bytes)

Tančící muž v popředí je Ing. Jan Novák. Jeho reference ...Chcete vidět více fotografií z volného času?


image7.jpg (10405 bytes) pict34.jpg (8787 bytes)
obrz03.jpg (15371 bytes) pict47.jpg (10400 bytes)
image7.jpg (10405 bytes) pict34.jpg (8787 bytes)
obrz03.jpg (15371 bytes) pict47.jpg (10400 bytes)

Procvičování konverzace formou hry - zvláště u vyšších stupňů.
Samozřejmě, že je dovoleno dělat chyby a experimentovat s jazykem.A přichází konec kurzu ...Lektorky předávají Osvědčení o absolvování kurzu.
Poslední foto a jede se domů. Brzy se sejdeme ve vyšším stupni ...

pict57.jpg (10359 bytes) pict54.jpg (11902 bytes)
Nejvyšší muž v popředí v bílém je Ing. Stanislav Bernard. Jeho reference ...
pict53.jpg (10923 bytes) volno09.jpg (13201 bytes)
volno08.jpg (10923 bytes) volno10.jpg (13201 bytes)


BRAINfriendly SCHOOL® = učení se jazyku podle pravidel mozku, respektujících jeho přirozené funkce<

Náš mozek nemá rád, když mu předkládáme k zapamatování informace, které nemají souvislost. Takových je v klasické výuce jazyků celá řada, zvláště jsme-li nuceni učit se slovíčka. Proto se nám mozek odvděčuje tím, že si jen velmi málo zapamatujeme. Je to učení, které každý z nás dobře zná ze školy - jedním uchem dovnitř, druhým ven. O takové učení jistě nikdo zájem nemá. Chceme-li respektovat přirozený způsob práce mozku, musíme dbát na provázanost několika prvků, které napomáhají intelektuálnímu soustředění.

 • SOUVISLOST = SOUDRŽNOST
 • EMOCIONÁLNÍ ZVUKOVÉ ZABARVENÍ SLOVA - VĚTY
 • HARMONICKÉ EMOCIONÁLNÍ POZADÍ - LEGRACE + PŘÁTELSKÁ TVŮRČÍ ATMOSFÉRA


V intenzivních jazykových kurzech BRAINfriendly SCHOOL® nejste konfrontováni se suchými gramatickými pravidly, které se musíte naučit nazpaměť a potom je používat v nudných cvičeních. S cizím jazykem se sblížíte přímou cestou, tzv. globálním způsobem. Je to stejný přirozený způsob, jakým se svůj mateřský jazyk naučí malé dítě. Během kurzu a následného domácího programu získáte tolik citu pro jazyk a osvojíte si tolik slovíček, že brzy můžete začít tvořit vlastní věty. Každým dnem se Vaše mistrovství bude zvyšovat. V cizině, nebo v kontaktu s cizinci, poznáte další silnou stránku tohoto způsobu výuky. Učíte se totiž živý hovorový jazyk, který je orientován na typické každodenní situace. Můžete se tedy okamžitě zapojit do hovoru. A co je důležité - budete rozumět!

Neučíme se pouhá slovíčka bez souvislostí


Izolovaná slovíčka jsou pro nás stejně jako čísla, pouze abstraktním, obtížně zapamatovatelným spojením hlásek bez významu. Základem výuky BRAINfriendly SCHOOL® je proto souvislý, zajímavý příběh (lekce) ve formě živého dialogu, ve kterém jsou přirozeně zabudovány gramatické jevy a slovní zásoba je reprodukována tak, jak je používána v běžných životních situacích. Nejen, že se slovíčko naučíme ve správném kontextu a se správnými vazbami, ale vytváříme také logickou souvislost, kterou si naše paměť zapamatuje daleko lépe než izolovanou informaci. Kromě toho se budeme v praxi lépe a plynuleji vyjadřovat, protože máme v sobě pevně zabudované větné vzory. Jeden stupeň jazyka (např. A I) znamená celkově měsíční program. Týden intenzivní výuky s lektorkou, další 3 až 4 týdny samostudia doma.Co se můžete naučit za jeden týden?


U nás zvládnete v jednom stupni tolik učiva, kolik se při klasickém docházkovém kurzu naučíte ze jeden školní rok. Můžeme zaručit, že posluchač celý rozsah učiva během týdne zvládne 100% pasivně a z 50 - 80% i aktivně. Ale aby byl celý proces zvládnut skutečně celkově, to znamená, že posluchač nejen rozumí, mluví, ale chápe i gramatiku a umí ji užívat, musí být celý proces dokončen doma. K tomu si odváží vedle učebních pomůcek přesný program k měsíčnímu studiu, jehož forma je jednoduchá a časově nenáročná (2x 1/2 hodiny práce denně). Velká část tohoto domácího studia probíhá formou náslechu a práce s texty na CD nebo na kazetách. Po uplynutí 3 - 4 týdnů se k nám většina posluchačů vrací do vyššího stupně a pokračuje v dalším studiu, jehož cykly jsou návazné. Podle toho je koncipovaná i termínová nabídka.


Cílem čtyřstupňového základního kurzu je vytvoření praktické slovní zásoby (cca 5000 slov) s důrazem na porozumění cizincům a komunikační schopnosti účastníků. Naučíme Vás:
 • sebejistě a efektivně komunikovat v cizím jazyce

 • disponovat nejužívanější slovní zásobou

 • porozumět gramatice a aktivně ji používat

 • pohotově reagovat v každodenních situacích


          . . . a navíc . . .


 • naučíte se učit se jiným, velmi jednoduchým způsobem,
  který zdaleka není tak namáhavý jako klasický způsob
  výuky a hlavně . . . je rychlejší.


          . . . a možná se sami brzy přesvědčíte, že to jde, a že to funguje !
Je tedy možné naučit se do půl roku cizí jazyk?


Pokud jste pozorně četli až sem, tak věříme, že už tolik pochybností nemáte. ALE! Bez práce to bohužel nejde. Samozřejmě, že jsou z Vaší strany nutné určité předpoklady:

1. ŽE budete silně motivovaní. Čím silnější motivace, tím lépe (např. Vám na znalosti cizího jazyka závisí získání velmi lukrativního, dobře placeného místa);

2. ŽE jste ochotni pro znalost jazyka udělat úplně všechno dle našich doporučení. V kurzu budete skutečně soustředěni jen na učení. Všechno ostatní odložíte stranou, tzn., že nebudete během kurzu přes mobily řídit své firmy a kontrolovat rodiny (i oni si od Vás rádi oddechnou);

3. ŽE budete provádět doporučené samostudium a že po absolvování kurzu budete systematicky samostudovat podle přesného programu, který od nás dostanete (alespoň 2 x 1/2 hodiny denně).

Jestliže tímto poctivým a systematickým způsobem budete při studiu tří až čtyř stupňů jazyka studovat s námi, potom Vám garantujeme, že se do půl roku dostanete na velmi slušnou jazykovou úroveň. Cizího jazyka se přestanete bát a učení Vás začne bavit. Jakmile uvidíte cizince, už nebudete prchat směrem od něho, ale naopak začnete cizince pronásledovat na každém kroku (samozřejmě za účelem konverzace ...).

Nakonec se z cizího jazyka stane Váš celoživotní koníček, PROTOŽE UČIT SE CIZÍ JAZYK, TO JE ZÁBAVA NA CELÝ ŽIVOT.

Zázraky Vám neslibujeme, ale možné to je. Samozřejmě nemůžete očekávat, že po několika měsících budete na úrovni rodilého mluvčího. Ale naše kurzy Vám v každém případě přinesou silné podněty k tomu, abyste stálého studia jazyka už nikdy nezanechali. A výsledky budou viditelné (a hlavně slyšitelné) až se setkáte se svým prvním cizincem. Zažijete nádherný pocit, kdy se už vedle cizinců nebudete cítit méněcenní. Komunikační most bude vybudován a vy na druhém břehu najdete hodně nových přátel a nezapomenutelných zážitků. 
Mnoho našich klientů u nás vystudovalo nejen jeden, ale oba jazyky (Reference absolventů). Mnozí také pokračovali nebo pokračují ve studiu v cizině, což je pro návaznost na naše kurzy přímo ideální (viz další informace - Jazykové kurzy v zahraničí).


Z VAŠÍ STRANY JE TEDY NUTNÉ JEN JEDNO - MÍT CO NEJSILNĚJŠÍ MOTIVACI K UČENÍ A VĚŘIT SI ... A OSTATNÍ NECHEJTE NA NÁS!Jak pokračovat dále po ukončení kurzu?


Pokračovat v prohlubování nabytých znalostí se dá jakoukoliv formou. Ten nejúčinnější způsob je zdržovat se neustále v blízkosti cizinců. Ne každý má však tuto možnost. Potom musí nastoupit náhradní zdroje. Nechejte se bombardovat jazykem ze všech možných stran. Při jízdě autem si nalaďte cizí stanici, doma si večer zapněte místo našich zpráv satelit a potom můžete ve 20.15 sledovat nějaký zajímavý film. Dvouhodinové sledování filmu pro Vás znamená 2 hodiny pasivního pobytu v cizině. Nedejte se odradit tím, že zpočátku nebudete všemu rozumět. To je zcela normální. Uvidíte, že se to za čtrnáct dní pravidelného sledování zlepší.
Dalších tipů je spousta. Můžete navštěvovat